Wat is huurrecht?

Wat is huurrecht?

Het huurrecht heeft betrekking op alle regels en plichten omtrent huren. Het huurrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht en staat beschreven in titel 4 huur van Burgerlijk Wetboek boek 7. Het huurrecht werd zo belangrijk bevonden dat er een apart deel voor opgenomen is. Het huurrecht schrijft alle rechten en plichten voor waar verhuurders en huurders zich aan moeten houden. Plichten voor de verhuurder kunnen gezien worden als rechten voor de huurder en visa versa. Vaak wordt er bij huurrecht gedacht aan de huur van een woning, maar het betreft ook de huur van bijvoorbeeld een auto of een boormachine.

De volgende zaken worden beschreven in het huurrecht:

  • Verplichtingen van de verhuurder: artikel 7:203 – 7:211 van het Burgerlijk Wetboek
  • Verplichtingen van de huurder: artikel 7:212 – 7:225 van het Burgerlijk Wetboek
  • Overgang van de huur: artikel 7:226- 7:231 van het Burgerlijk Wetboek
  • Huur van woonruimte: artikel 7:232 – 7:282 van het Burgerlijk Wetboek
  • Huur van bedrijfsruimte: artikel 7:290 – 7:310 van het Burgerlijk Wetboek

De verplichtingen van de verhuurder en de verplichtingen van de huurder worden verder in dit artikel uitgelegd. 

Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?

Ter beschikking stellen

De verhuurder moet de zaak aan de huurder ter beschikking stellen. Een verhuurder van een woning moet de woning aan jou als huurder ter beschikking stellen. Een verhuurder van een boormachine moet de boormachine aan de huurder ter beschikking stellen. Hier gaat het natuurlijk vooral om bij het huren van een woning of een voorwerp. 

Gebreken verhelpen

De verhuurder is verplicht om op verzoek van de huurder gebreken te verhelpen, als de uitgaven daarvoor niet onredelijk zijn. Kleine herstellingen moeten wel altijd gedaan worden door de verhuurder. Wanneer de verhuurder dit niet doet is hij in verzuim en mag de huurder zelf het gebrek verhelpen. De huurder moet de verhuurder wel altijd de mogelijkheid geven om het gebrek zelf te herstellen. De kosten mag de huurder op de verhuurder verhalen. De huurder kan dit bedrag ook in mindering brengen op de huurprijs.

Wat zijn de verplichtingen van de huurder?

Betalen van huur

De huurder is verplicht te betalen zoals is afgesproken. In het geval van een woning is dat vaak een bedrag per maand. In het geval van een boormachine is dat vaak een bedrag per dag. Het is maar net wat huurder en verhuurder samen afspreken. Huurder en verhuurder kunnen ook afspreken hoe betaald wordt. Betaling zou ook in natura kunnen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werknemer tegen kost en inwoning aan het werk gaat. De werkzaamheden zijn dan de tegenprestatie tegenover het genot van de woning. 

Goed huurder

De huurder moet zich als goed huurder gedragen. De huurder moet dus zorgvuldig omgaan met hetgeen hij huurt. Hij mag een boormachine niet gebruiken als hamer en een woning niet als feestclub. Normale slijtage hoort echter bij het gebruik daarvan. Afschrijving van bijvoorbeeld een huurauto kan dan ook niet voor de huurder zijn rekening komen. Dit zal de verhuurder dus moeten meerekenen in het bedrag wat hij van de huurder wil ontvangen. 

Inrichting veranderen mag niet zomaar

De huurder mag niet zomaar de inrichting of het gedaante van het gehuurde veranderen. Daarvoor heeft hij toestemming nodig van de verhuurder. Wil de huurder een muurtje weghalen in zijn woning, dan zal hij hiervoor toestemming nodig hebben van de verhuurder. 

Toestemming is niet nodig als een verandering of toevoeging bij het einde van de huur makkelijk ongedaan gemaakt kan worden. Dit gaat bijvoorbeeld om het vervangen van een douchekop. De oude kop kan bij het vertrek uit de woning gemakkelijk weer op de douche worden gemonteerd. 

Als de huurder heeft gevraagd om het slopen van een muurtje, dan zal de verhuurder daarmee in moeten stemmen als dit de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schaden en niet leidt tot een waardedaling. De verhuurder zal dus moeten motiveren waarom hij niet wil dat de huurder een muurtje weghaalt. Wordt het muurtje verwijderd om een ruimere woonkamer te krijgen, dan zal hij sneller instemmen als de muur die gesloopt wordt geen dragende muur is. Een dragende muur kan namelijk niet worden weggehaald. Dan kan het plafond instorten. 

Als de verhuurder geen toestemming verleent, kan de huurder de rechter alsnog om die toestemming vragen. De rechter beoordeelt of de verhuurder de toestemming inderdaad had mogen weigeren. 

In oorspronkelijke staat terugbrengen

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst en het opleveren van de woning moet de huurder het gehuurde weer in oorspronkelijke staat terugbrengen. Is de woning bijvoorbeeld zonder vloer opgeleverd, dan zal de vloer die de huurder heeft aangelegd bij de oplevering ook weer eruit gehaald moeten worden. Tenzij de verhuurder dit geen probleem vindt natuurlijk. 

Kleine reparaties

De huurder is verplicht kleine reparaties te verrichten. In het Besluit kleine herstellingen staat welke reparaties de huurder zelf moet doen. Dit gaat bijvoorbeeld om het witten van muren en plafonds, het vastzetten van trapleuning en deurknoppen en het onderhoud van de tuin. 

Dringende werkzaamheden toestaan

Als dringende werkzaamheden nodig zijn aan het gehuurde dan moet de huurder de verhuurder toegang geven tot “zijn” terrein. Ook als iemand anders op de grond van de huurder moet komen om dringende werkzaamheden te verrichten, moet de huurder deze toegang geven. Dringende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het repareren van lekkage in een dak of het voorkomen van instortingsgevaar na het afwaaien van (gedeelten van) het dak. Ook renovaties moeten de huurder toestaan.

Gebreken en storingen melden

Zodra gebreken aan een woning of bijvoorbeeld boormachine worden ontdekt, moet de huurder de verhuurder dit vertellen. Als hij dat niet doet, moet de huurder schadevergoeding betalen als door zijn nalatigheid schade is ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als een lekkage niet gemeld wordt, maar deze lekkage steeds erger wordt, waardoor steeds meer plafonds in de woning gaan rotten. Ook als iemand zegt dat hij recht heeft op het gehuurde, moet de verhuurder daarvan weten. 

Bij het einde van de huur het gehuurde weer ter beschikking stellen

Het lijkt nogal logisch maar is natuurlijk van belang om in de wet vast te leggen. Zodra de huur wordt beëindigd, zal de huurder het gehuurde weer aan de verhuurder ter beschikking moeten stellen. Een boormachine die geleend is bij de Gamma, zal de Gamma weer moeten kunnen gebruiken of verhuren. Een woning die per 1 november is opgezegd, moet de verhuurder per 1 november weer opnieuw kunnen verhuren of kunnen gaan bewonen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved