Is een vergunning nodig voor zonnepanelen?

vergunning zonnepanelen

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Je hebt meestal geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op je woning. De wet stelt het plaatsen van zonnepanelen vrij van een vergunning, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. In dit artikel kun je deze voorwaarden lezen. Het omgevingsloket laat je ook weten of je zonnepanelen vergunningvrij mag plaatsen. Heb je toch een vergunning nodig? Kijk dan verderop in het artikel over waar je allemaal rekening mee moet houden.

Regels vergunningvrij plaatsen zonnepanelen

Voldoet het bouwplan aan onderstaande regels voor het vergunningvrij aanleggen van zonnepanelen, dan zijn de planologische regels en de gemeentelijke welstandsnota niet van toepassing. Let op: de regels uit het bouwbesluit (regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht blijven wel gelden. Wat betreft het burenrecht, gaat het voornamelijk om de omgangsvorm. Stel je buren op de hoogte van jouw bouwplannen. Hiermee zorg je ervoor dat je buren niet voor een verrassing komen te staan. Daarnaast kunnen ze dan nog met een eventuele aanpassing komen die het voor hen acceptabel maakt. Daarnaast geeft het je juridisch houvast wanneer je er achteraf niet uitkomt.

Algemene regels zonnepanelen:

 • Het zonnepaneel moet op een dak worden geplaatst.
 • De zonnepanelen moeten één geheel vormen met de installatie voor het opslaan van elektriciteit. Als dit niet het geval is, dan moet de installatie voor het opslaan van elektriciteit worden geplaatst in hetzelfde gebouw.
 • Bij het bouwen aan een monument of een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht is de vergunning vrijheid niet vanzelfsprekend. Kijk hiervoor op het omgevingsloket of je alsnog vergunningsvrij kunt bouwen.

Regels plaatsen zonnepanelen schuin dak

Bij het plaatsen van zonnepanelen op een schuin dak zijn de volgende regels van toepassing:

 • Het zonnepaneel mag niet uitsteken en moet aan alle kanten binnen het vlak van het dak blijven;
 • Het zonnepaneel moet in of direct op het dak geplaatst worden;
 • De hellingshoek van het zonnepaneel moet hetzelfde zijn als de hellingshoek van het dak. Als je dak dus 30 graden schuin is moeten de zonnepanelen ook op 30 graden geplaatst worden. Parallel aan het dak dus.

Regels plaatsen zonnepanelen plat dak

 • Het zonnepaneel moet dezelfde afstand van de dakrand houden als de hoogte van het zonnepaneel ten opzichte van het dak. Is het zonnepaneel 30 cm hoog, dan moet deze dus minimaal 30 cm van de dakrand geplaatst worden.

Hoeveel zonnepanelen mag je plaatsen?

Er staat geen maximum aantal zonnepanelen beschreven voor het vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen. Zolang je je houdt aan de regels voor het vergunningvrij plaatsen mag je zoveel zonnepanelen plaatsen als je zelf wilt. Let wel op dat de constructie technisch goed in elkaar blijft zitten en je niet teveel stroom creëert op één zekering. Wil je weten hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om in jouw stroombehoefte te voorzien? Vattenfall biedt een zonnepaneelchecker aan op hun website.

Hoe ver moeten zonnepanelen van erfgrens?

De zonnepanelen die je plaatst mogen niet over de erfgrens uitsteken. Het advies is dus om altijd wat afstand te bewaren tot de erfgrens.

Niet voldoen aan regels voor vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen

Indien je niet aan alle regels voldoet voor het vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Dan krijg je te maken met het gemeentelijke bestemmingsplan en de welstandsnota.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt vastgelegd wat de regels zijn voor de ruimtelijke ordening. Hierin staat onder andere wat de bestemming is van de grond en wat voor gebruik toegestaan is. Hier kun je denken aan de verschillende bestemmingen zoals: recreatie, wonen, industrie, winkels, kantoren, agrarisch, groen, horeca, sport, of water (en nog meer). Deze bestemmingen worden weergegeven via een plankaart. Deze plankaart kun je gratis benaderen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer. Vul hier het adres in en klik op het juiste bestemmingsplan. Je ziet dan wat de bestemming is van de grond. Je kunt op deze website ook de bijbehorende regels voor het bouwen en het gebruik van de grond bekijken. Wanneer je dus niet aan de regels voldoet voor het vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen zul je je moeten houden aan de regels uit het bestemmingsplan.

Welstandsnota en vergunning zonnepanelen

De gemeente legt in de welstandsnota vast waaraan het uiterlijk van gebouwen en bouwwerken moet voldoen. Is er bijvoorbeeld een straat met woningen die allemaal een rode voorgevel hebben, dan kan het best zo zijn dat je niet zomaar je voorgevel blauw mag maken. 

Wanneer je een vergunningsvrij bouwwerk maakt dan hoef je niet te voldoen aan deze eisen. Echter is het wel zo dat de gemeente kan optreden tegen “excessen”. Past jouw vergunningvrije bouwwerk dus echt niet in het straatbeeld? Dan kan het zijn dat de gemeente daar achteraf nog tegen kan gaan optreden.

Wanneer je wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebt, wordt jouw bouwplan voorgelegd aan de welstandscommissie. Zij beoordelen op basis van de welstandsnota, op basis van het materiaal, de vorm en het kleurgebruik of het bouwwerk past binnen de omgeving.

Aanvragen omgevingsvergunning

Wanneer je dus niet voldoet aan de regels voor het vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Voor nu moet je voor het aanvragen van een omgevingsvergunning naar www.omgevingsloket.nl. Vanaf 1 juli 2022 gaat dit via het digitaal stelsel omgevingswet, ook wel DSO genoemd.

 1. Ga naar www.omgevingsloket.nl en kies voor particulier of bedrijf. Kies vervolgens voor het doen van een aanvraag. Hier moet je inloggen via DigiD. Je bent nu bij het formulier dat je moet invullen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Vul het betreffende formulier in voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Er wordt in het formulier aangegeven wat je allemaal moet aanleveren. 
 2. De gemeente ontvangt jouw aanvraag en kijkt of er nog stukken ontbreken of onvolledig zijn. Zij zullen op schriftelijke wijze communiceren welke stukken er nog aangeleverd moeten worden en welke termijn je hiervoor hebt.
 3. De gemeente beoordeelt de aanvraag op basis van de planologische regels, waaronder het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de welstandsnota. Ook kijkt de gemeente naar de technische eisen uit het bouwbesluit.
 4. Vervolgens geeft de gemeente binnen 8 weken aan of je wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Dit kan oplopen met een extra 6 weken bij complexe bouwplannen. Daarnaast wordt de extra tijd voor het aanleveren van de stukken in stap 2 bij deze termijn opgeteld. Heb jij dus bijvoorbeeld twee weken nodig om de stukken alsnog in orde te maken dan is de standaard termijn 10 weken vanaf het moment van indienen (stap 1).
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved