Wat is een handhavingsverzoek?

handhavingsverzoek

Een verzoek om te handhaven. Je dient een handhavingsverzoek in als je het vermoeden hebt dat een regel wordt overtreden. Het handhavingsverzoek kun je indienen in bij het gezag dat deze regels handhaaft. De gemeente handhaaft bijvoorbeeld op het bestemmingsplan. De omgevingsdienst handhaaft op milieuovertredingen. 

“Handhaving: een toezichthouder controleert of wet- en regelgeving wordt nageleefd en zorgt ervoor dat de wet alsnog wordt nageleefd.”

Een handhavingsverzoek indienen is dus de eerste stap in het dwingen van een bestuursorgaan om te handhaven.

Wanneer kun je een handhavingsverzoek indienen?

Als je vermoedt dat regels worden overtreden kun je een handhavingsverzoek indienen. Zie jij bijvoorbeeld dat iemand afval aan het verbranden is, dan kun je de bij de omgevingsdienst van jouw provincie een handhavingsverzoek indienen. Afval verbranden is namelijk niet zomaar toegestaan. Om afval te mogen verbranden heb je een vergunning nodig.

Ook kun je een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente als je ziet dat iemand voor jouw erf zijn auto geparkeerd heeft. Jij hebt daardoor last want jij kan niet meer met de auto van jouw oprit vertrekken. Hetzelfde geldt voor een schuur die is gebouwd zonder dat hiervoor een vergunning is.

Wat moet ik in mijn handhavingsverzoek zetten?

Geef duidelijk aan wat er gebeurd is en wanneer. Geef ook aan wie de regels overtreedt. 

Zet in ieder geval het volgende in het handhavingsverzoek:

  1. Wat is er gebeurd?
  2. Wanneer is het gebeurd?
  3. Wie heeft het gedaan?
  4. Welke regel wordt overtreden?
  5. Voeg zo mogelijk bewijs toe. Een foto of filmpje bijvoorbeeld.

Hoe meer je van deze informatie toevoegt, hoe sneller het bevoegd gezag jouw handhavingsverzoek serieus neemt. Het bevoegd gezag hoeft namelijk niet alles zelf uit te vogelen.

Er moeten “concrete aanwijzingen” zijn voor het bevoegd gezag om het handhavingsverzoek nader te gaan onderzoeken. 

Wat gebeurt er als ik een handhavingsverzoek heb ingediend?

Juridisch gezien vraag je met een handhavingsverzoek aan het bevoegd gezag een besluit te nemen. Het bevoegd gezag zal een bevestiging sturen van jouw handhavingsverzoek. Het bevoegd gezag moet binnen acht weken op jouw handhavingsverzoek beslissen.

Deze termijn kan het bevoegd gezag stilleggen (opschorten) als het aanvullende informatie nodig heeft. Ook kan het bevoegd gezag deze termijn verlengen als het meer tijd nodig heeft de overtreding te onderzoeken.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je geluidsoverlast hebt, en de gemeente een geluidsonderzoek moet doen.

Wat als ik geen reactie krijg op mijn handhavingsverzoek?

Als het bestuursorgaan niet binnen acht weken heeft beslist op jouw verzoek, en de termijn niet heeft stilgelegd of verlengd, dan kun je een ingebrekestelling versturen. Je geeft het bestuursorgaan daarin twee weken de tijd om alsnog op jouw handhavingsverzoek te reageren.

Je kunt ook in de brief aangeven dat het bestuursorgaan een dwangsom moet betalen als het alsnog niet reageert op jouw verzoek.

Wat kan ik doen tegen een besluit op een handhavingsverzoek?

Op ieder besluit is bezwaar mogelijk. Zo ook op een besluit om een handhavingsverzoek af te wijzen. Je moet binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

In het bezwaar moet staan:

  1. jouw naam en adres;
  2. de datum;
  3. een omschrijving van het besluit; 
  4. waarom je het niet eens bent met het besluit.

1. Jouw naam en adres

Jouw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken. Geef, indien nodig, ook de locatie aan van waar de overtreding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. 

2. De datum 

De datum van het versturen van je bezwaarschrift. Dit is erg belangrijk. Als je namelijk te laat bent met het bezwaar indienen, dan is je bezwaar niet-ontvankelijk. Dit betekent dat je bezwaar niet geldig is en het bestuursorgaan niets met jouw bezwaar hoeft te doen.

De termijn om een bezwaar in te dienen is zes weken na datum van het besluit. Als je bang bent, dat het bestuursorgaan jouw bezwaar niet ontvangt, kun je het bezwaar aangetekend versturen. Je krijgt dan een bericht met een datum waarop het bezwaar is ontvangen.

3. Een omschrijving van het besluit 

Geef aan wat er in het besluit staat. Belangrijk is onder meer het kenmerknummer van het besluit en een korte omschrijving van het toe- of afwijzen van het handhavingsverzoek.

4. Waarom niet eens? 

Geef aan waarom je het niet eens bent met het besluit. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Geef ook duidelijk aan met welke onderdelen van het besluit je het niet eens bent. Je kunt namelijk na het bezwaar nog in beroep gaan bij de rechtbank.

Als jij hele andere argumenten hebt bij de rechtbank, kan het mogelijk zijn dat de rechter deze niet behandelt. Ook kun je niet in beroep gaan bij de rechtbank als je helemaal geen bezwaar hebt ingediend.

In beroep gaan bij de rechtbank

Als het bestuursorgaan na jouw bezwaar het besluit niet intrekt, kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Dit moet binnen zes weken na het besluit op bezwaar. De rechter beoordeelt of jij in je recht staat of niet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Direct weten wat je kunt doen?

Wij helpen je graag met jouw juridische vraagstuk. In een gratis intakegesprek met één van onze specialisten bespreken we jouw situatie en vertellen we wat we voor jou kunnen doen.

mr. L.M. van Dijk
Juridisch specialist  
Specialisatie: privaatrecht & bestuursrecht

Meer artikelen:

geheimcode 7

Wat is geheimcode 7?

Geheimcode 7 is het aanvragen van de geheimhouding van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Nieuwe artikelen ontvangen via de mail

Disclaimer

De artikelen van Juspecia zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Toch kan informatie verouderd zijn of niet helemaal correct zijn weergegeven. De juridische kwalificatie van gebeurtenissen hangen af van de omstandigheden van het geval. Neem bij twijfel contact op met een jurist. Juspecia is niet aansprakelijk voor (verkeerd) gebruik van de informatie in de artikelen. Aan de artikelen van Juspecia kunnen geen rechten worden ontleend.

Ⓒ 2021 - All Rights Are Reserved